Veelgestelde vragen

Huren bij iResidence

Wat zijn de voorwaarden om te mogen huren?

+ Wanneer kun je in aanmerking komen voor een woning bij iResidence.

 • Inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); 
 • Een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • Een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • Je kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • Wanneer je transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;

– Wanneer kom je niet in aanmerking voor een woning bij iResidence.

 • Uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • Je te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);
 • Een negatieve creditcheck.

Bijzonderheden:

 • Indien je geen vast inkomen hebt maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vrij beschikbaar spaargeld), kan je in overleg met iResidence mogelijk in aanmerking komen voor een woning. Vraag dit bij ons na voordat je je aanmeldt.
 • Indien je niet kan voldoen aan de vereiste inkomsten, kan in overleg naar extra zekerheden, bijvoorbeeld een verhoogde waarborgsom of garantstelling vanuit ouder(s), worden gekeken. Vraag dit bij ons na voordat je je aanmeldt.


Bij geen toewijzing van een woonruimte zal er geen restitutie van de inschrijfvergoeding plaatsvinden.

Klik hier voor onze registratievoorwaarden. Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Aan welke inkomenseis moet ik voldoen?

iResidence beoordeelt iedere kandidaat individueel. Om een kandidaat goed te kunnen beoordelen, hebben wij een aantal gegevens nodig, waaronder de inkomensgegevens. Tevens voert iResidence een kredietwaardigheidscheck uit via EDR www.edrcreditservices.nl

Op basis van de aangeleverde documenten en de uitkomst van de kredietwaardigsheidscheck, beoordelen wij of wij een woning aan jou toekennen of niet. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we kort samengevat. Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm
Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat jouw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij het bruto maandinkomen in ieder geval gelijk dient te zijn aan minimaal 3 maal de kale huurprijs.
Inkomsten moeten worden aangetoond met 3 recente salarisstroken en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Tweeverdieners
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Afhankelijk van de situatie vragen wij een waarborgsom van gemiddeld 1 tot 3 maanden kale huur. Als je hieraan niet kunt voldoen, zijn wij helaas genoodzaakt de aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans, minimaal 3 uitgaande facturen, een kopie van de meest recente aanslag Inkomstenbelasting.

Gepensioneerden
Ben je gepensioneerd? Dan verzoeken wij je ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat de jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Eigen vermogen
Als je niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar wel beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Betalingsachterstand
Je mag geen betalingsachterstand hebben bij jouw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij een verklaring van jouw verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker te overleggen.
Bovenstaand is ook van toepassing op de garantsteller, indien dit van toepassing is.

Waarborgsom 
Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. In bepaalde gevallen (bijv. bij zelfstandigen, onvoldoende inkomen of indien u geen vaste aanstelling heeft bij uw baan) kan een hogere waarborgsom of garantstelling vanuit ouder(s) gevraagd worden.

Overige voorwaarden

 • Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
 • De door de kandidaat verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Aan het indienen van een inschrijfformulier kan door de kandidaat geen enkel recht worden ontleend.
 • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
 • Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
 • Mochten de gegevens van de kandidaat ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.

Welke documenten moeten aangeleverd worden bij aanmelding?

Indien je als kandidaat in aanmerking wil komen voor een huurappartement bij iResidence, ontvangen we graag de volgende documenten. Wij nemen alleen compleet ingeleverde dossiers in behandeling.

Starter/ Werkenden

 • Kandidaat dient een vaste aanstelling te hebben, dan wel een werkgeversverklaring waarin de intentie aangegeven wordt vanuit de werkgever om een contract met minimaal een jaar te verlengen of om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan;
 • Kandidaat dient 3 recente salarisstroken aan te leveren. Indien kandidaat net gestart is bij de werkgever en geen recente loonstroken kan aanleveren, ontvangen wij graag een kopie van de volledige arbeidsovereenkomst;
 • Kandidaat dient een kleurenkopie van geldig legitimatiebewijs aan te leveren (geen rijbewijs);
 • Kandidaat dient een bewijs van salarisstorting op bankrekening te overleggen;
 • Kandidaat dient een minimaal bruto inkomen van minimaal 3 maal de kale huurprijs;
 • Kandidaat dient, indien van toepassing, een verhuurdersverklaring aan te leveren;
 • Kandidaat dient uittreksel van Basisregistratie Personen aan te leveren;
 • Kandidaat dient vrij van schulden te zijn;

Zelfstandigen

 • Kandidaat dient een recent uittreksel uit het handelsregister van de kamer van Koophandel aan te leveren;
 • Kandidaat dient minimaal 2 erkende account gewaarmerkte winst – en verliesrekeningen/balans aan te leveren;
 • Kandidaat dient een recente aanslag inkomensbelasting aan te leveren;
 • Kandidaat dient een kleurenkopie van geldig legitimatiebewijs aan te leveren (geen rijbewijs);
 • Kandidaat dient een verhuurdersverklaring van huurwoning of hypotheekverklaring bij koopwoning aan te leveren;
 • Kandidaat dient uittreksel van Basisregistratie Personen aan te leveren;
 • Kandidaat dient vrij van schulden te zijn;

 Student

 • Indien kandidaat een bijbaan heeft, dient kandidaat 3 recente salarisstroken en werkgeversverklaring aan te leveren;
 • Kandidaat dient een garantstelling vanuit ouder(s) te hebben, die garant wil staan voor alle betalingsverplichtingen welke voortvloeien vanuit de huurovereenkomst.
 • De garantsteller dient een minimaal bruto inkomen te van hebben van minimaal 4 maal de kale huurprijs alsmede een vaste aanstelling.
 • Kandidaat dient een kleurenkopie van geldig legitimatiebewijs aan te leveren (geen rijbewijs);
 • Kandidaat dient, indien van toepassing, een verhuurdersverklaring aan te leveren;
 • Kandidaat dient, indien van toepassing, het te ontvangen bedrag van de studiefinanciering aan te leveren;
 • Kandidaat dient een uittreksel van Basisregistratie Personen aan te leveren;
 • Kandidaat dient een bewijs van salarisstorting/studiefinanciering op bankrekening aan te leveren;
 • Kandidaat dient vrij van schulden te zijn, m.u.v. de studiefinanciering;
 • Inschrijving opleiding.

Borgsteller

 • Borg dient een kleurenkopie van geldig legitimatiebewijs aan te leveren (geen rijbewijs);
 • Borg dient 3 recente loonstroken aan te leveren;
 • Borg dient een werkgeversverklaring aan te leveren;
 • Borg dient een bewijs van salarisstorting op bankrekening aan te leveren;
 • Borg dient een verhuurdersverklaring van huurwoning of hypotheekverklaring bij koopwoning aan te leveren;
 • Borg dient een uittreksel van Basisregistratie Personen aan te leveren;
 • Borg dient schulden vrij te zijn.

Waar is mijn huur uit opgebouwd?

Iedere maand betaal je huur voor jouw woning. Het totale huurbedrag bestaat uit:

 • De netto huur (of kale huur);
 • De servicekosten;
 • Huur parkeerplaats (incidenteel);
 • Voorschot G/W/E (incidenteel).

Netto of kale huur
De netto of kale huur betaal je voor het gebruik van de woning. Dit is het bedrag waarover de Verhuurder de jaarlijkse huurverhoging berekent. De Belastingdienst gebruikt dit bedrag voor het berekenen van de huurtoeslag mits het een sociale huurwoning betreft.

Servicekosten
Maandelijks betaal je een voorschot voor de servicekosten. Servicekosten worden betaald voor diensten en leveringen, die de Verhuurder voor je uitvoert. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Deze servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur. De diensten en leveringen worden voor het gehele complex afgesproken. In de huurovereenkomst tref je in bijlage II – Leveringen en diensten een overzicht aan waaruit de servicekosten zijn opgebouwd.

Voorschot
Het bedrag dat je iedere maand aan servicekosten betaalt, is een voorschot. Eén keer per jaar krijg je van Verhuurder een overzicht over het voorgaande kalenderjaar met een servicekostenafrekening.

In het overzicht zie je:

 • De werkelijke servicekosten van het afgelopen jaar;
 • Het voorschot dat het afgelopen jaar al betaald is;
 • Of je geld terug krijgt of moet bijbetalen;

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

Woningwaardering, punten en huur
WWS staat voor Woningwaarderingsstelsel. Volgens het WWS heeft elke woning een woningwaardering, die is uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de maximale huurprijs. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs. De huren van woningen zijn dus afhankelijk van de waardering.

WWS-puntenstelsel aangepast
Per 1 oktober 2015 gaat de WOZ-waarde van de woning een grotere rol spelen bij de puntentoekenning. Hierdoor tellen de onderdelen woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarste punten niet meer mee bij de berekening van het totaal aantal punten.

Dat heeft de regering besloten, zij vinden dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering in punten. Ofwel: 25% van de WWS-punten gaat over de WOZ-waarde.

Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige (sociale) huurwoningen.

Wat is dat: WOZ-waarde?
De afkorting WOZ staat voor “Wet Waardering Onroerende Zaken”. De gemeente waarin u woont, stelt elk jaar van alle woningen de WOZ-waarde vast. Zeg maar de ‘verkoopwaarde’ van de woning. Dat de gemeente voor zowel koop- als huurwoningen. Dus ook van de door huurders gehuurde woning. De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen en krijgt nu dus ook een rol bij het bepalen van het aantal punten van een huurwoning.

Waar kan ik de WOZ-waarde opvragen?
U kunt de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft.

De WOZ-waarde wordt jaarlijks aangepast. Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?
Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat overigens altijd over het voorgaande jaar.

Betekent dit dat de puntenwaardering voor mijn woning jaarlijks wijzigt?
Dat is mogelijk, de WOZ-waarde telt voor ongeveer 25% mee, dus als de WOZ-waarde wijzigt, dan wijzigt ook het aantal punten voor de woning.

Geen puntensysteem bij geliberaliseerd huurcontract
Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur op de begindatum hoger is dan de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is € 710,68. Dat betekent dat huurcontracten die in 2015 ingaan met een aanvangshuurprijs boven € 710,68 per maand, geliberaliseerd zijn.

 

 

 

Wat is de minimale huurperiode?

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.

Op huurovereenkomsten van iResidence zijn onze algemene bepalingen van toepassing. In deze bepalingen staan de rechten en plichten van zowel de huurder als van de verhuurder vermeld.

Wij adviseren deze bepalingen goed door te lezen. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met een van onze medewerkers. 

Hoe betaal ik de huur?

Huurbetalingen
Voor de woning die je via iResidence huurt, dien je iedere maand huur betalen. De huur moet je altijd vooraf betalen. Dit betekent dat de huur voor, of op de eerste van iedere maand door Verhuurder moet zijn ontvangen. Voor bijvoorbeeld de huurbetaling van de maand februari, wordt omstreeks de 26e van de maand januari automatisch geïncasseerd. Indien de automatische incasso niet lukt van jouw rekeningnummer, dien je zelf handmatig de huur vóór of uiterlijk 1 februari te voldoen. Bij het tekenen van de huurovereenkomst machtig je de Verhuurder om iedere maand automatisch de huur van uw rekening af te schrijven.

Incassobureau
Als de huur niet op tijd betaald is, ontvang je een betalingsherinnering waarin je 14 dagen de tijd krijgt om alsnog de huur aan ons te voldoen. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de herinnering, ontvang je een aanmaning. Bij het versturen van een aanmaning brengt Verhuurder de wettelijk vastgelegde incassokosten in rekening.  Reageer je niet op onze betalingsherinnering of aanmaning en betaling van de huurachterstand blijft uit? Dan geeft Verhuurder de vordering uit handen aan een incassobureau. 

Vanaf dat moment verlopen de contacten tussen huurder en Verhuurder via de desbetreffende advocaat. Zij proberen de vordering te innen zonder tussenkomst van de Kantonrechter. Als het niet lukt de betalingsachterstand op deze manier te innen, zal de zaak via de advocaat aan de Kantonrechter worden voorgelegd. Hierbij is het mogelijk dat ontbinding van de huurovereenkomst wordt gevraagd. 

iResidence adviseert haar huurders het niet zo ver te laten komen, maar bij betalingsproblemen direct contact met ons op te nemen. De incassokosten, contractuele boete, gerechtelijke kosten en rente zijn altijd voor rekening van de huurder.

Wordt de huur nog verhoogd?

Zoals opgenomen in de huurovereenkomst, vindt er ieder jaar op 1 juli een indexering plaats. 

Dit houdt in dat de kale huurprijs verhoogd zal gaan worden. Voor sociale huurwoningen wordt het indexeringspercentage door de overheid vastgesteld. 

Voor meer informatie omtrent de indexering, verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid.

De woning wordt opnieuw verhuurd: huurharmonisatie
Als wij nieuwe huurders verwelkomen in een woning, wordt de huurprijs aangepast naar de huidige marktprijzen. Dit heet 'huurharmonisatie'. Vanwege huurharmonisatie kan het zijn dat u niet dezelfde huurprijs betaalt als uw buurman of buurvrouw. Huurharmonisatie geldt ook bij woningruil.

 

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Ga jij (of jouw medebewoner) verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Eerst dien je de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde. 

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet je het volgende in acht nemen:

 • Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per aangetekende brief. Hierbij moet je de opzegtermijn in acht nemen die in de huurovereenkomst is aangegeven. De opzegging dient gericht te zijn aan de eigenaar van het pand welke je in het huurcontract terug vindt.
 • Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand.
 • In de brief dien je het volgende te vermelden: om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief moet zijn ondertekend door de huurder(s) die vermeld staan op de huurovereenkomst. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

De huuropzegging gaat in op het moment dat Verhuurder de huuropzegging heeft ontvangen. Je ontvangt van Verhuurder een schriftelijke bevestiging als de opzegging in goede orde is ontvangen.

Hoe moet de woning opgeleverd worden?

De huurovereenkomst is opgezegd. Weet je wat er van je verwacht wordt voordat je straks gaat verhuizen en de woning moet opleveren aan ons? Hier vind je informatie over de gang van zaken bij beëindiging van de huurovereenkomst en het opleveren van de woning. Hoewel steeds over woning wordt gesproken, geldt onderstaande (voor zover van toepassing) ook voor een parkeerplaats en een eventuele berging. In de huurovereenkomst en/of de Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst is opgenomen dat je de woning en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede en oorspronkelijke staat dient op te leveren, behoudens normale slijtage. Voor controle van de woning voert een van onze vastgoedbeheerders een voor- en eindinspectie van de woning uit. De vastgoedbeheerder zal contact met je opnemen om een afspraak voor de voor- en eindinspectie te maken.

Voorinspectie van de woning
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door onze vastgoedbeheerder beoordeeld. Het is belangrijk dat je bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. 2 weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.
Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat er wijzigingen zonder toestemming van Verhuurder aan de woning zijn aangebracht, kan dit betekenen dat je voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door jou uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

Niet waargenomen gebreken tijdens de voorinspectie
De voorinspectie wordt verricht terwijl je nog in de woning woont. De inboedel staat dan nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat onze vastgoedbeheerder niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor het vertrek door jou zijn hersteld. Als je veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doe je er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de beheerder te melden. Ook als je twijfelt of bepaalde werkzaamheden door jou moeten worden uitgevoerd, kun je dat het beste aan de beheerder vragen. Op die manier voorkom je dat je later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken of veranderingen die alsnog ongedaan gemaakt moeten worden of met onderhoud dat je alsnog moet uitvoeren.

Eindinspectie
Met onze vastgoedbeheerder maak je een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Bij voorkeur wordt deze afspraak tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert onze vastgoedbeheerder de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die je uit de woning had moeten verwijderen.
Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij de werkzaamheden op jouw kosten moeten laten uitvoeren. De daaruit voortvloeiende kosten zullen wij verrekenen met de vooraf betaalde waarborg. Indien dit niet voldoende is, zal er een factuur voor het resterende bedrag volgen. Wij wijzen je daar nadrukkelijk op.
Ook van de eindinspectie wordt door onze vastgoedbeheerder een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door jou wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie moet je ook alle sleutels van de woning inleveren.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Na de oplevering van de woning maakt Verhuurder de eindafrekening op met een specificatie van alle openstaande posten (huur, voorschotten en eventuele herstelkosten). Hierbij verrekent Verhuurder de betaalde waarborgsom. De eindafrekening wordt 58 dagen na eindoplevering van de woning opgesteld. De eindafrekening ontvang je per email en de Verhuurder zal zorgdragen voor de financiële afwikkeling.

De huurder is zelf verantwoordelijk om tijdig de contracten met betrekking tot de leverancier van Gas/Water/Elektra en TV/Internet op te zeggen. De huurder dient de leverancier tijdig op de hoogte te stellen van de aanstaande verhuizing.
Indien er gewerkt wordt met een voorschot voor Gas/Water/Elektra in de huurovereenkomst, is dit niet van toepassing. 

Op de verhuisdag dien je zelf de meterstanden door te geven, welke je kunt terugvinden op eind opleveringsformulier. Je kunt hierover alle informatie vinden op de websites van jouw leverancier.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties?

Het onderhoud van de huurwoning of kamer is verdeeld tussen Huurder en de Verhuurder. De Verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. Je zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

 • Kleine reparaties zijn voor rekening van de Huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de Verhuurder.
 • Kleine reparaties moet de Huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de Verhuurder.
 • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de Verhuurder.
 • De Huurder moet de Verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
 • Je zorgt voor reparaties van schade die jij zelf hebt veroorzaakt. Als de Verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de Verhuurder de kosten hiervan aan Huurder doorberekenen als servicekosten.

Voor de volledige lijst van het Onderhoud voor Huurwoningen verwijzen wij graag naar de website van de Rijksoverheid.